Klik hier voor de foto's van 2019!Klik hier voor de foto's van 2019!Klik hier voor de foto's van 2019!Klik hier voor de foto's van 2019!Klik hier voor de foto's van 2019!Klik hier voor de foto's van 2019!

Klik hier voor de foto's van 2019!

Discover More

Klik hier voor de foto's van 2019!

Discover More

Klik hier voor de foto's van 2019!

Discover More

Klik hier voor de foto's van 2019!

Discover More

Klik hier voor de foto's van 2019!

Discover More

Klik hier voor de foto's van 2019!

Discover More

Disclaimer

Over de website

De tijden die in het programma op de website zijn genoemd zijn richttijden. Aankomst en vertrektijden kunnen kleien afwijkingen vertonen

Disclaimer voor websites van de Stichtse
De Stichtse Aanspanning Doorn en de Werkgroep Kastelentocht Doorn (“de Stichtse”) verleent u hierbij toegang tot www.kastelentochtdoorn.nl en www.stichtseaanspanning.nl (“de Websites”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. De Stichtse behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvende informatie en aan de inhoud of aan het ontbreken daarvan kunnen geen rechten ontleend worden .
Beperkte aansprakelijkheid De Stichtse spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de Stichtse . In het bijzonder zijn alle gegevens voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de Stichtse nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de Stichtse. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is voor privédoeleinden WEL toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Stichtse. Wij waarderen wel als u de bron van de foto’s vermeld: “de Stichtse Aanspanning Doorn” met een link naar onze reguliere website: www.stichtseaanspanning.nl.
Commercieel gebruik Indien u commercieel gebruik wilt maken van ons fotomateriaal, verzoeken wij u contact met ons op te nemen, zodat wij u die gratis ter beschikking kunnen stellen in de hoogst mogelijk resolutie
Beeldrecht
Bij de productie van deze website is, voor zover geen gebruik is van eigen fotomateriaal, gepoogd alleen foto’s en afbeeldingen te gebruiken die in de “public domain” te verkrijgen zijn. Mocht u desondanks menen dat wij inbreuk maken op uw rechten verzoeken wij u ons dit per e-mail te laten weten, zodat wij de gebruikte foto of afbeelding kunnen verwijderen.

Opmerkingen
Als u wilt reageren op deze website gebruikt u dan dit e-mailadres info@kastelentochtdoorn.nl. Uw reacties worden gewaardeerd.

Over deelname aan de Kastelentocht Doorn

Een aanspanning bestaat uit een of meerdere paard(en), rijtuig, een koetsier en, indien van toepassing, een groom en inzittende(n).
Voor deelname dient naast het inschrijformulier een vrijwaringsclausule getekend te worden Door ondertekening van dit blad verklaart de koetsier, mede namens de inzittenden van de aanspanning, dat hij als deelnemer aan dit evenement van vereniging De Stichtse Aanspanning bekend is en akkoord gaat met het volgende:

1. Deelnemers aan het evenement van vereniging De Stichtse Aanspanning worden geacht de reglementen en (veiligheids)instructies van De Stichtse Aanspanning te kennen en strikt na te leven.

2. Deelname aan het evenement van vereniging De Stichtse Aanspanning is geheel voor eigen risico.
De vereniging De Stichtse Aanspanning, noch bestuurs- en/of commissieleden in privé zijn aansprakelijk voor ongevallen en/of schade die leden, deelnemers, publiek of derden overkomen of lijden als gevolg van deelname of bezoek aan dit evenement van vereniging De Stichtse Aanspanning.

3. Deelnemers aan dit evenement van vereniging De Stichtse Aanspanning zullen zich houden aan de verkeersregels en zich gedragen zoals het een goede koetsier betaamt.

4. Ten alle tijden dienen de regels van de Wegenverkeerswet in acht te worden genomen en daar vallen ook de regels voor het nuttigen van alcohol onder.

5. De deelnemers aan het evenement van vereniging De Stichtse Aanspanning hebben zich individueel verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid (W.A.-verzekering).

6. De deelnemers hebben hun paard(en) op de juiste wijze geënt en kunnen hun paspoort voorleggen als hierom gevraagd wordt.

7. Vereniging De Stichtse Aanspanning is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan persoonlijke eigendommen.